سیستم سازه ای شبکه ی خارجی-Exoskeleton system
            
    
    در این فایل اطلاعات فنی در مورد سیستم  سازه ای شبکه ی خارجی و و مثال هایی از کاربرد آن در نقاط مختلف جهان ارائه شده است.
    
        دانلود - 3000 تومان